25.10.08

Biz masumuz hakim bey

Malum, uzun bir girişe lüzum yok.

Teğet geçti bu mahkeme kararı. Hamdolsun ulaşıyoruz bloglarımıza, internetin burnundan ağzından girip ulaşıyoruz.

Bir süre sonra hepten interneti kapat, sonra ağzımızı kapat... Gözümüzü kapat. Bizleri eve kapat...
Tavuk çiftliklerindeki civcivler gibi dışarıdan habersiz, gıdaklayıp duralım. Önümüze konanı yiyelim, verilen suyu içelim.

Blogunuzun kapatılmasına neden olan suç ya da suçlarınızdan birkaçını bilmek ister miydiniz?

İN­TER­NET OR­TAMIN­DA YA­PI­LAN YAYIN­LA­RIN DÜ­ZEN­LEN­ME­Sİ VE BU YA­YIN­LAR YO­LUY­LA İŞ­LE­NEN SUÇLAR­LA MÜ­CA­DE­LE EDİL­ME­Sİ
HAKKIN­DA KA­NUN

Kanun No. 5651
Kabul Tarihi : 4/5/200

MAD­DE 8- (1) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve içe­ri­ği aşa­ğı­da­ki suç­la­rı oluş­tur­du­ğu hu­su­sun­da ye­ter­li şüp­he se­be­bi
bu­lu­nan ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­lir:

a) 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan;
1) İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),
2) Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),
3) Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),
4) Sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),
5) Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),
6) Fu­huş (mad­de 227),
7) Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kân sağ­la­ma (mad­de 228)suç­la­rı.
b) 25/7/1951 ta­rih­li ve 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lar.


Aranızda bunları düşünen-yazan-çizen var mı?

Şahsen ben, yaptığım elbise düzenlemeleriyle pek çok yabancı ünlüyü intihara yönlendirdim,
Blog Action Day'de bir çocuğu konu edip istismar ettim,
"Uykum var" diyerek arkadaşlarımı uyuşturdum,
Kimi yazılarda 8-9 elbise ekleyerek arkadaşlarımın göz sağlığına zarar verdim,
Bir yazımda hanım kızın elbisesine göğüs dekoltesi yaptım,
Evli olmayan çiftlerin fotoğraflarını ekledim, onlardan bahsettim,
Yaptığım değişikliklerin tahmin edilmesi konusunda oyun düzenledim, ödül koydum.

Bu nedenle burayı kapatın.

Ülkede çalan çırpan, yiyen içenleriyse ellemeyin. Bırakın yesinler, içsinler, sıçrasınlar.