28.10.08

SAĞOL HAKİM BEY :)

Anlık birşey mi bilmiyorum ama şu an bütün bloglara ulaşılabiliyor :)

Digiturk, hadi iptal ettirmiyorum affettim :))

Geçici bir durum olmadığını umuyorum...

Sevgiler...

25.10.08

Biz masumuz hakim bey

Malum, uzun bir girişe lüzum yok.

Teğet geçti bu mahkeme kararı. Hamdolsun ulaşıyoruz bloglarımıza, internetin burnundan ağzından girip ulaşıyoruz.

Bir süre sonra hepten interneti kapat, sonra ağzımızı kapat... Gözümüzü kapat. Bizleri eve kapat...
Tavuk çiftliklerindeki civcivler gibi dışarıdan habersiz, gıdaklayıp duralım. Önümüze konanı yiyelim, verilen suyu içelim.

Blogunuzun kapatılmasına neden olan suç ya da suçlarınızdan birkaçını bilmek ister miydiniz?

İN­TER­NET OR­TAMIN­DA YA­PI­LAN YAYIN­LA­RIN DÜ­ZEN­LEN­ME­Sİ VE BU YA­YIN­LAR YO­LUY­LA İŞ­LE­NEN SUÇLAR­LA MÜ­CA­DE­LE EDİL­ME­Sİ
HAKKIN­DA KA­NUN

Kanun No. 5651
Kabul Tarihi : 4/5/200

MAD­DE 8- (1) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve içe­ri­ği aşa­ğı­da­ki suç­la­rı oluş­tur­du­ğu hu­su­sun­da ye­ter­li şüp­he se­be­bi
bu­lu­nan ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­lir:

a) 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan;
1) İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),
2) Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),
3) Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),
4) Sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),
5) Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),
6) Fu­huş (mad­de 227),
7) Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kân sağ­la­ma (mad­de 228)suç­la­rı.
b) 25/7/1951 ta­rih­li ve 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lar.


Aranızda bunları düşünen-yazan-çizen var mı?

Şahsen ben, yaptığım elbise düzenlemeleriyle pek çok yabancı ünlüyü intihara yönlendirdim,
Blog Action Day'de bir çocuğu konu edip istismar ettim,
"Uykum var" diyerek arkadaşlarımı uyuşturdum,
Kimi yazılarda 8-9 elbise ekleyerek arkadaşlarımın göz sağlığına zarar verdim,
Bir yazımda hanım kızın elbisesine göğüs dekoltesi yaptım,
Evli olmayan çiftlerin fotoğraflarını ekledim, onlardan bahsettim,
Yaptığım değişikliklerin tahmin edilmesi konusunda oyun düzenledim, ödül koydum.

Bu nedenle burayı kapatın.

Ülkede çalan çırpan, yiyen içenleriyse ellemeyin. Bırakın yesinler, içsinler, sıçrasınlar.

15.10.08

Blog Hareket Günü: Gerçek bir "dokunuş".

Blog Hareket Gününün bu yıl anahtar kelimesi "Yoksulluk". Her katılımcı, kendi içerik yapısına göre konuyu işleyecek ve geçen yıl "Çevre" konusunda olduğu gibi aynı anda aynı konuyu düşünmek ve bunun üzerine yazmış olmaktan gurur ve mutluluk duyacak.

Blogun içeriğinden ötürü, burada bu konuyla ilgili ne yazabileceğimi düşündüm. Parlak "ünlüler dünyası"nda bunca şatafatın içinde, mincik bir kız çocuğu konuya uygunluğuyla öne çıktı. Benim nazarımda o, dünyanın en şanslı çocuklarından birisi.


Yemsrach, 8 Ocak 2005'de Etiyopya'da doğdu. Hayat koşullarından dolayı annesi onu bir yetimhaneye verdi. Susuzluktan ve kötü beslenmeden ölmek üzereyken evlat edinildi. Bir süre tedavi gördü. Ülkesinde doğan, doğacak olan binlerce çocuğun yaşadığı ve yaşayacağı kaderden bir sihirli değnek değmişçesine sıyrıldı ve çıktı. Bir "hiç" iken bambaşka bir hayata adım attı.

Onu yetiştiren annesi, Yemsrach'ın doğduğu ülkede onun adını taşıyan bir klinik yapılacağını ve burada çocuklara eğitim ve sosyal imkanlar ile sağlık hizmetleri verileceğini söylüyor. Büyüdüğünde, kliniğin amaçlarını gerçekleştirmek için onun da sorumluluk alacağına inanıyor.

Yaptıkları nedeniyle defalarca eleştirilen ünlü ailesi sayesinde belki de bu mahzun kız, gelecekte ülkesine dönerek sayısız çocuğun kaderini değiştirecek. Kendisine yapılan sihirli dokunuş çoğalarak yüzlerce ışıltıya dönüşecek.

Blog Hareket Günü'nde, yoksulluktan ve sefaletten kurtulan ve pek çok çocuğun da geleceğini yeniden şekillendireceği için onu anlatmak istedim. Ona yapılan iyilikleri, başkasına da yapması umuduyla... Ve onun yaşamına yapılan "iyileştiren dokunuş" adına...

Kaynaklar: Birinci ve ikinci fotoğraflar.